COVIDAdverseEventAmountsByStateMay2022

state Number of Events
(None) 117996
AK 2485
AL 7421
AR 5057
AS 67
AZ 17566
CA 81256
CO 19751
CT 10931
DC 2152
DE 2326
FL 47859
FM 6
GA 19373
GU 211
HI 3415
IA 6298
ID 3887
IL 26710
IN 27409
KS 6165
KY 13767
LA 6631
MA 19818
MD 16094
ME 4177
MH 10
MI 30845
MN 21205
MO 13481
MP 45
MS 3864
MT 3384
NC 20800
ND 1775
NE 3768
NH 4168
NJ 24546
NM 4842
NV 5611
NY 45254
OH 25476
OK 8196
OR 11206
PA 29446
PR 4429
PW 3
QM 3
QW 1
RI 2711
SC 8430
SD 2024
TN 12884
TX 46914
UT 5691
VA 19589
VI 106
VT 2199
WA 20419
WI 15489
WV 3183
WY 1133
XB 12
XL 1
XV 2